מדיניות פרטיות

הצהרת פרטיות (הצמיד השומר)

קבוצת מגנוליה תכשיטי כסף בע"מ (להלן: "החברה") שמה בראש מעייניה את פרטיות לקוחותיה, ורואה חשיבות עליונה בשמירה על פרטיות זאת.

הצהרת פרטיות זו מפרטת את המידע שייאסף אודות הלקוח מזמין השירות (להלן: "מזמין השירות") ו/או אודות איש קשר (כהגדרתו להלן) ו/או צד ג' שעבורו נרכש השירות (להלן: "מקבל השירות").

המונח "שירות" משמעו: מתן מידע לגורם זר, אודות איש הקשר ו/או מקבל השירות, וזאת באמצעות סריקת הגורם הזר את הברקוד שעל גבי המוצר נשוא השירות, סריקה אשר תחשוף את הנתונים האישיים אודות מזמין השירות ו/אן אודות איש הקשר כפי שנמסרו על ידי מזין המידע לאחר ביצוע רכישת המוצר באתר.

הצהרת פרטיות זו הינה תוספת למדיניות הפרטיות המפורטת באתר הראשי של החברה ואינה באה לגרוע ממנה. ניתן לעיין במדיניות הפרטיות ב  https://www.magnolia.co.il/privacy-policy .

הצהרת פרטיות זו תהא מחייבת ביחס למזמין השירות, איש הקשר, מקבל השירות, מזין המידע, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר שלהם.

באישורך, כמזין המידע (כהגדרתו להלן), את הצהרת פרטיות זאת, הנך מאשר את כל התנאים המפורטים להלן:

 1. לאחר אישור רכישת המוצר נשוא השירות באתר הצמיד השומר תועבר לעמוד הזנת הנתונים, בו יהיה ניתן להזין פרטים כגון: שם, כתובת, טלפון, שם איש קשר עימו ייווצר קשר בעת הצורך (להלן: "איש קשר"), וכל מידע נוסף שלדעתך הינו חיוני בקשר למקבל השירות ו/או לאיש הקשר (המונח "מידע" מתייחס להלן לפרטי איש הקשר ומקבל השירות ביחד ולחוד, בהתאם לנסיבות העניין).
 2. במקרה ובו המידע מוזן על ידי גורם שאינו מזמין השירות, מזמין השירות מצהיר בזאת כי: (1) הינו אחראי לכך כי מזין המידע יקרא ויאשר את האמור בהצהרת פרטיות זו; וכן (2) מזין המידע מורשה למסור מידע אודות אישר הקשר ומקבל השירות מכוח הדין, הכל בהתאם לנסיבות העניין.

"מזין המידע" – (1) מזמין השירות; או (2) מקבל השירות; או (3) כל אדם אחר אשר מורשה להזין מידע באתר בקשר לאיש הקשר ומקבל השירות.

 1. כמזין המידע הנך מצהיר ומאשר כי: (א) כל המידע שיימסר על ידך אגב רכישת המוצר נשוא השירות, לרבות פרטי זיהוי אישיים ופרטים נוספים, וכן פרטי איש הקשר ומקבל השירות, נמסרים מרצונך החופשי ובהסכמתך ומבלי שחלה עליך חובה חוקית למסרם; (ב) המידע של איש הקשר ומקבל השירות נמסר על ידך לאחר שקיבלת אישור מפורש לכך מאת אישר הקשר ו/או מקבל השירות ו/או המידע של איש הקשר ומקבל השירות נמסר על ידך מכוח היותך מורשה למסור מידע זה אודותם; ו- (ג) כמזין המידע אתה אחראי לנכונות המידע ובאחריותך לעדכן את המידע בהתאם לכל שינוי שיחול בו.
 2. הנך מאשר כי ידוע לך, כי במסגרת מילוי הפרטים לאחר רכישת המוצר באתר, תהיה אפשרות למלא רובריקת "סטטוס" של מקבל השירות וכן רובריקת "הערות". הנך מאשר, כי אינך מחויב למלא את רובריקת ה"סטטוס" של מקבל השירות, וכי באם תבחר למלא רובריקה זאת, אזי הנך מאשר כי המידע נמסר על ידך מרצונך החופשי ומבלי שחויבת לעשות כן. כמו כן, הנך מאשר כי אינך מחויב למלא את רובריקת ה"הערות", וכי באם תבחר למלא רובריקה זאת, אזי הנך מאשר כי המידע נמסר על ידך מרצונך החופשי ומבלי שחויבת לעשות כן.
 3. הנך מאשר, כי הנך מודע לכך שרובריקת ה"סטטוס" המתייחסת למקבל השירות עשויה להכיל מידע אישי, לרבות מידע רפואי ו/או מידע אודות סטטוס משפטי וכיו"ב, וכי באישורך את הצהרת פרטיות זו אתה מאשר שמילוי רובריקה זאת נעשית מרצונך החופשי, ועל אף מהות המידע הנמסר כאמור לעיל.
 4. הנך מאשר, כי ידוע לך שמהות השירות הוא קבלת אינפורמציה על ידי צד זר, אודות איש הקשר ו/או מקבל השירות, וזאת באמצעות כל מי שיסרוק את הברקוד שעל גבי המוצר נשוא השירות, סריקה אשר תחשוף את המידע שהוזן על ידי מזמין המידע אודות איש הקשר ו/או אודות מקבל השירות כפי שנמסרו על ידו בהזנת הנתונים לאחר ביצוע הרכישה באתר. אם הנך ממזין המידע אתה מאשר ומסכים כי הנתונים אשר ימולאו על ידך יימסרו לצד ג' אשר יבצע סריקה כאמור לעיל.
 5. מזין המידע, מצהיר בזאת כי: (א) בעצם הזנת המידע, הוא נותן בזאת רשות מדעת ומרצון חופשי, כי כל המידע אשר הוזן במוצר נשוא השירות, יימסר לגורם זר; (2) הוא משחרר ופוטר את החברה מחובת שמירה על סודיות רפואית בכל הנוגע למידע אשר הוזן במוצר נשוא השירות ונמסר לגורם הזר, ולא תהיינה לו כל טענה או תביעה מסוג כלשהו בקשר למסירת המידע, לרבות טענות מכוח חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 ו/או חוק זכויות החולה, התשנ"ו – 1996, לעניין סודיות רפואית ו/או כל דין אחר.
 6. ידוע לך, כמזין המידע והנך מסכים לכך, שהמידע שנמסר על ידך יוחזק במאגרי מידע של החברה.
 7. שימוש החברה במידע הנמסר, ייעשה אך ורק בהתאם להצהרת פרטיות זו, מדיניות הפרטיות המופיעה באתר הראשי של החברה ועל פי הוראות כל דין.
 8. הנך רשאי בכל שלב לפנות לחברה ולבקש מחיקת כל המידע. החברה תפעל בתוך 30 ימים מבקשתך למחוק את המידע. מובהר כי מחיקת המידע תגרום לכך כי החברה לא תוכל להעניק יותר את השירות כהגדרתו לעיל.
 9. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 10 לעיל, במידה ויש צורך מיידי בביצוע שינויים ו/או הסרת מידע, ניתן יהיה לבצעם, על אחריותו המלאה והבלעדית, באמצעות כניסה "לחשבון שלי" על ידי מזמין השירות ולבצע כל שינוי הנדרש במידע, וזאת לרבות שינוי פרטי איש הקשר, מקבל השירות או הסרתם לחלוטין. ניתן לעבור לעמוד הכניסה "לחשבון שלי" באמצעות לחיצה על הקישור הבא: https://www.myguardianbracelet.co.il/customer/account/create .
 1. על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם ביחס אליו מוחזק מידע במאגר המידע, זכאי לעיין במידע שמוחזק ביחס אליו. אם מצאת כי המידע הרשום אינו נכון או מעודכן, הנך רשאי לפנות במייל:[email protected] בבקשה לתקן את המידע או למחקו.
 2. בכל מקרה בו יחולו שינויים במדיניות הפרטיות דלעיל, תפורסם על כך הודעה בעמוד הבית של החברה או באתר הצמיד השומר.